Adalet olmadan düzen olmaz.

Albert Camus

Telefon

+ 90 264 272 10 07 / + 90 264 271 28 79

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • GAYRİMENKUL HUKUKU

  Hisseli taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi davaları
  Muvazaa sebebi ile tapu iptal ve tescil davaları
  Şufa hakkının kullanımına ilişkin tapu iptal ve tescil davaları
  Olağanüstü zaman aşımı ile iktisap davaları
  Kadastro davaları
  Müdahalenin men’i ve kal davaları
  Geçit hakkından kaynaklanan davalar
  Kamulaştırma davaları
  Kamulaştırmasız el atma
  Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar
  2/B Kaynaklı İhtilaflar
  Ecrimisil davaları
  Gayrimenkul satış vaadi , kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi ve bu sözleşmelere ilişkin doğan ihtilaflardan kaynaklanan davaların takibi ve danışmanlık
  Gayrımenkul kiralamalarına ilişkin danışmanlık , sözleşmelerin düzenlenmesi ve ayrıca kiralamadan kaynaklanan her türlü ihtilaftan doğan davaların takibi

 • MİRAS HUKUKU

  Veraset ilamı alınması
  Veraset ilamının iptali davaları
  Tereke Tespit İşlemleri ile Tereke Tespit Davaları
  Ölünceye kadar bakma akdinden kaynaklanan davalar
  Muris muvazaası
  Mirasçılardan mal kaçırmaya yönelik işlemlerin iptali davaları
  Mirasın reddi işlemleri
  Tenkis davaları
  Vasiyetname , miras sözleşmesi , ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU

  İş hukuku alanındaki çalışmalarımız , dava takibi ve danışmanlık olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

  Hizmet Sözleşmelerinin Hazırlanması
  Gizlilik ve Rekabet Sözleşmelerinin Hazırlanması
  İşyeri Yönetmeliklerinin Hazırlanması
  Yurtdışı Hizmet Borçlanması Başvurusunun Hazırlanması ve Kurum Nezdinde Yapılacak  İşlemlerin Takibi
  Kıdem ve İhbar Tazminatından Kaynaklanan Davalar
  İşçi Alacaklarından Kaynaklanan Davalar ( Fazla Çalışma Ücreti Alacağı , Yıllık Ücretli İzin      Alacağı, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti Alacağına İlişkin Davalar)
  Hizmet Tespiti Davaları
  İtibari Hizmet Süresinin Tespiti Davaları
  İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  Maluliyet ve Meslekte Kazanma Gücü Oranının Tespiti Davaları
  İş Kolunun Tespiti ve İş Kolunun Tespitine İtiraz  Davaları
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen İdari Para Cezalarının İptali Davaları
  Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim Alacağının İptaline ilişkin Davalar
  Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İşverene veya 3. Kişilere Karşı Açılan Rücu Davaları
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Verilen İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz İşlemleri
  Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim Alacaklarının İptaline İlişkin Kurum Nezdinde Yapılacak İtiraz  İşlemleri

 • FİKRİ MÜLKIYET HUKUKU

  Müvekkillerimizi patent, marka , faydalı model gibi fikri mülkiyet haklarının ilişkin hükümsüzlük ve tecavüz nedeniyle açılan tazminat davalarında vekil olarak hizmet vermenin yanısıra TPE nezdinde yürütülen işlemler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Danışmanlık hizmetimiz , tescili talep edilecek marka , patent ve faydalı modellerle ilgili olarak müvekkillerimize araştırma , inceleme ve danışmanlık hizmetinin yanısıra marka, patent ve tasarım başvurusuna itiraz , yapılan itiraza cevap , tescilli marka , patent ve endüstriyel tasarımın devri , isim ve adres değişikliği , yenilenmesi gibi işlemleri de kapsamaktadır.

  Tescili Talep Edilen Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Modellerle İlgili Olarak
  Araştırma ve İnceleme Yapılması
  Türk Patent Enstitüsü Nezdinde Yapılacak Marka , Patent, Endüstriyel Tasarım , Faydalı
  Model Başvurularının Hazırlanması , Başvuru İşlemlerinin Yapılması ve Takibi
  Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Model Başvurularına İtiraz İşlemleri
  Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Model Başvurularına İtiraza Cevap İşlemleri
  Tescilli Marka , Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Modelin Devri , İsim , Adres , Sahip
  Değişikliği İşlemlerinin Hazırlanması ve Takibi
  Marka , Patent, Endüstriyel Tasarım , Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davaları
  Marka , Patent, Endüstriyel Tasarım , Faydalı Modele Tecavüz Davaları
  Marka, Patent , Endüstriyel Tasarım, Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Açılan Maddi ve
  Manevi Tazminat Davaları
  Tescil süresi Dolmuş Olan  Marka, Patent , Endüstriyel Tasarım, Faydalı Modelin
  Yenilenmesi İşlemlerinin Hazırlanması ve Takibi

 • TÜKETİCİ HUKUKU

  Tüketici Hukuku çerçevesinde , müvekkillerimize , Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve başvurunun kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılması , davanın  takibi ve neticesinde alınan hükmün icrasını kapsayan şekilde   hizmet vermekteyiz.

 • TAZMİNAT HUKUKU

  Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  Hekim Hatalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı Tazminat Davaları
  Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat Davaları
  İş Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

 • AİLE HUKUKU

  Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
  Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  Nafaka Davaları
  Velayet Davaları
  Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları
  Aile Konutu Şerhi Konulması
  Evlat Edinme Davaları
  Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları
  Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
  Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna Dair Davalar
  Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
  Vesayet Davaları
  Babalık ve Soybağının Reddi Davaları
  Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Tedbir Talepleri Başta Olmak Üzere Aile Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaflar.

 • İCRA VE İFLAS HUKUKU

  Müvekkillerimizin alacaklarını tahsil edebilmeleri için icra ve iflas dairelerinde gerekli işlemlerin başlatılması ve takibi konusunda hizmet vermekteyiz.